FAQ

Slovenčina

Môžem si vybrať dieťa, ktoré chcem podporovať?

Tešíme sa z akejkoľvek vašej podpory programu, ale nechceme z detí robiť tovar. Rešpektujeme ich dôstojnosť a veríme, že náš program podporujete s cieľom pomôcť ich vzdelaniu bez ohľadu na etnickú príslušnosť alebo vzhľad dieťaťa, preto neumožňujeme výber konkrétneho dieťaťa. Pomoc totiž potrebuje každé dieťa pracujúce na ulici. Plne dôverujeme nášmu lokálnemu partnerovi a jej terénnym pracovníkom, ktorí deti v núdzi vyhľadávajú a na základe možnosti zaradiť ich do programu vzdelávania nám pošlú o ňom informácie a my ho priradíme konkrétnemu darcovi. Vieme však zohľadniť vaše prípadné požiadavky týkajúce sa orientačne veku alebo pohlavia dieťaťa. Týka sa to najmä darcov, ktorí majú záujem o dlhodobú podporu.

Ako sa dozviem, komu pomáham?

Na základe Vášho prejaveného záujmu kontaktujeme organizáciu Aschiana, ktorá po zohľadnení sociálnej a rodinnej situácie detí vyberie dieťa najvhodnejšie na zaradenie do programu. Po prevode financií na náš bankový účet podpíšeme s Aschianou darovaciu zmluvu a príslušnú čiastku jej prevedieme. Pre vás pripravíme kópiu tejto darovacej zmluvy, profil dieťaťa spolu s jeho fotografiou a certifikát potvrdzujúci vašu podporu počas obdobia jedného roka a zašleme vám ich mailom.

Môžem byť s dieťaťom v kontakte?

Súčasná situácia v Afganistane nedovoľuje deťom byť s vami v pravidelnom priamom kontakte. Pochádzajú z chudobných pomerov a nie sú tak ako my na Slovensku zvyknuté na počítače či internet. Často k nim nemajú prístup ani v škole, nemajú zriadené emailové adresy a uverejňovanie statusov na Facebooku je pre väčšinu z nich rovnakou neznámou ako pre slovenské deti prikladať v triede do pece. Rovnako v Afganistane väčšina rodín nemá stálu adresu, a ani obyčajná pošta nefunguje tak, ako by sme si predstavovali. Je preto veľmi náročné posielať list a takmer nemožné poslať dieťaťu email. Radi vám však sprostredkujeme kontakt s vašim zverencom. Ak sa rozhodnete poslať dieťaťu fotografiu, pohľadnicu, či list, doručte ich na adresu Človek v ohrození do Bratislavy. Naši terénni pracovníci  túto poštu radi vášmu zverencovi či zverenkyni odovzdajú a preložia.

Môžem poslať svojmu dieťaťu darček?

Snažíme sa odstraňovať nerovnosti medzi deťmi, preto neodporúčame posielať cennejšie darčeky, aby sa ostatné deti v programe necítili ukrivdené. Ak sa však rozhodnete poslať fotografiu, pohľadnicu, náramok priateľstva, nálepky či ručne robené maličkosti, radi ich odovzdáme. Najmä školy zapojené do nášho programu radi pripravujú všetkým deťom rôzne drobnosti, ako sú ručne robené záložky do kníh, pohľadnice, či iné maličkosti, ktorým sa deti vždy potešia.

Môžem „svoje dieťa“ pozvať na Slovensko alebo ho prísť navštíviť do Afganistanu?

Keďže v prípade programu Škola namiesto ulice nejde o klasické, ale dištančné adopcie, v Afganistane má každé z detí svoju, i keď niekedy neúplnú, rodinu alebo komunitu, ktorá sa o neho stará a poskytuje mu zázemie.  Finančno-logistické a bezpečnostné bariéry znemožňujú, aby dieťa vycestovalo za svojím darcom na Slovensko.  Navyše, ak by dané finančné prostriedky malo k dispozícii, použilo by radšej na bežné potreby svojej rodiny, ako letenku do Európy.

Čo ak si nemôžem dovoliť posielať celú čiastku, ale program chcem podporovať?

Máte niekoľko možností, ako môžete náš program podporovať. Ak chcete podporovať konkrétne dieťa a nepodarilo sa vám zohnať finančné prostriedky naraz, môžete nám ich posielať v pravidelných mesačných splátkach. Zmluvu však môžeme podpísať až vtedy, keď budeme mať na účte celú sumu, preto odporúčame prvýkrát zaplatiť celú čiastku a následne si nastaviť v banke trvalý mesačný príkaz na úhradu. Ak máte k dispozícii nižšiu ako celú čiastku, budeme sa snažiť vaše prostriedky spojiť s iným darcom tak, aby ste mohli spolu podporovať konkrétne dieťa. Ak sa nám to nepodarí, vaše finančné prostriedky budú použité na školské pomôcky pre deti, občerstvenie pre ne počas stretnutí, ako aj ceny do súťaží, ktoré budú pre ne pripravené. Ubezpečujeme vás, že žiadne zo zaslaných prostriedkov nevyjde nazmar.

Ak chcem program podporovať dlhodobo, budem pomáhať stále tomu istému dieťaťu?

U darcov, ktorí podporujú náš program dlhodobo sa vždy snažíme, aby podporovali každý rok to isté dieťa. Niekedy sa však stáva, že dieťa sa odsťahuje alebo z iného dôvodu odíde z programu. V takom prípade je nahradené novým dieťaťom zaradeným do programu, alebo dieťaťom, ktoré stratilo svojho darcu.

Dá sa do programu zapojiť celoročne?

Do programu sa môžete zapojiť celoročne a rovnako vám aj kedykoľvek naši pracovníci radi odpovedia na vaše otázky. Avšak, vzhľadom na snahu o administratívne a logistické zjednodušenie programu, ktoré súvisia s jeho realizáciou v jednej z najnestabilnejších krajín na svete, sa darovacie zmluvy podpisujú len dva razy do roka – v januári a júli. Budeme vám preto vďační za trpezlivosť a pochopenie.

Na čo je môj príspevok použitý?

Väčšinu vášho príspevku použije Aschiana na vyplácanie mesačných dávok pre oficiálneho zástupcu dieťaťa - väčšinou ide o matku alebo iného príbuzného, ak je dieťa sirota. Príspevok rodine nahradzuje peniaze, ktoré by dieťa inak zarobilo prácou na ulici. Napriek tomu, že školné sa v Afganistane neplatí, tieto prostriedky sú potrebné na zakúpenie kníh a školských pomôcok ako aj zabezpečenie základných potrieb rodiny - stravy, ošatenia, nájomného a pod.

Pri stanovení výšky príspevku sme museli počítať s častými a výraznými zmenami eura voči doláru. V minulosti sa nám totiž často stávalo, že kvôli nepriaznivému vývoju kurzov sme nemali vyzbierané dostatočné množstvo peňazí na dohodnutý počet detí.

Okolo 5-10% príspevku je alokovaných na propagáciu programu, ktorá nám pomáha získať pre deti ďalších darcov, ako aj malé občerstvenie pre deti počas stretnutí a prevádzkové náklady ako napr. bankové poplatky a pod. Samozrejme sa snažíme túto sumu udržať na minime a maximum prostriedkov investovať do detí. Okolo 10% ide na administratívne náklady Aschiany. Musíme si totiž uvedomiť, že bez pracovníkov, ktorí deti vyhľadávajú a starajú sa o ich školskú dochádzku a vzdelávanie by program nemohol fungovať.

Všetky zvyšné  finančné zdroje sú raz či dvakrát do roka použité na nákup školských pomôcok, ktoré deti od nás dostávajú, nemusíte sa teda obávať, že budú použité na iný účel. Všetky peniaze, ktoré od Vás dostávame, sú súčasťou verejnej zbierky, takže podliehajú kontrole MV SR pri ročnom vyúčtovaní. Takisto každý rok si ČVO dáva robiť audit nezávislým audítorom, ktorého správa je súčasťou našej výročnej správy.

Čo ako darca získam?

Po podpísaní zmluvy a priradení dieťaťa dostanete od nás profilovú kartu so základnými informáciami o dieťati a jeho fotografiou. Spolu s ňou aj certifikát o podpore konkrétneho dieťaťa a kópiu darovacej zmluvy, ktorú v Kábule podpisuje zástupca Aschiany a pracovník nášho združenia. V priebehu roka vám takisto budeme posielať jeho študijné výsledky a fotografie zo stretnutí. Keďže naše deti chodia do viac ako 50 rôznych škôl v Kábule a jeho okolí, niektoré z nich bývajú od centra Aschiany aj viac ako dve hodiny ďaleko, na stretnutia ich musí sprevádzať niekto dospelý a kvôli stretnutiam musia v daný deň vynechať školu, treba si uvedomiť, že niektoré deti chodia na stretnutia častejšie, niektoré menej. Snažíme sa, aby každé dieťa prišlo na stretnutia aspoň raz za rok a rovnako sa snažíme aj o získanie listu či obrázkov od podporených detí.  Vzhľadom na nestabilnú politickú a bezpečnostnú situáciu v Afganistane vám budeme vďační za trpezlivosť a pochopenie v prípade omeškania sľúbených materiálov.

Ako funguje školský systém v Afganistane?

Deti do školy nastupujú rovnako ako u nás vo veku šesť až sedem rokov. Povinná školská dochádzka trvá podľa zákona od 1. až po 9. triedu základnej školy. Stredná škola je od 10. po 12. triedu, ďalej majú deti možnosť študovať na univerzitách či súkromných inštitútoch vyššieho vzdelávania.

Školský rok prebieha rozdielne podľa rôznych klimatických oblastí v krajine. Krajina sa delí na zimnú, letnú a obojakú oblasť. Naše podporované deti žijú v Kábule, kde prebieha prvý školský semester od polovice marca do polovice júla (spring) a od konca júla do konca novembra druhý semester (fall). Od 30. novembra do 15. marca sú zimné prázdniny. Taktiež provincie Takhar a Badakhshan ako aj Bamyan sú zimnými provinciami. Deti majú dlhé prázdniny v zime, keďže nie je možné školy dostatočne vykúriť, kým v lete sa vyučuje nepretržite. V niektorých provinciách sú zasa prázdniny v lete, lebo obrovské teploty by nedovolili deťom sústrediť sa na vyučovanie.

Vo väčšine škôl sa chodí do školy 6 dní v týždni a voľný deň je len piatok (ako pre zvyšok krajiny). Keďže je málo škôl, záujem o vzdelanie veľký a zároveň aj počet detí vysoký, vyučuje sa aj na 2 až 3 zmeny. Predmety, ktoré sa deti učia, sú rovnaké ako u nás, len niektoré predmety majú deti navyše. Ide o štúdium islamu (vyučovanie koránu), arabčiny (aby deti mohli čítať korán v origináli). Ako cudzí jazyk sa v 99% škôl vyučuje len angličtina.

Môže sa stať, že dieťa napriek mojej podpore bude naďalej pracovať na ulici?

Finančná podpora od darcu je vyplácaná v pravidelných mesačných splátkach a pracovníci Aschiany kontrolujú školskú dochádzku dieťaťa za každý mesiac. Tým je zabezpečené, že dieťa v určenom čase naozaj sedí v školskej lavici. Hoci je náš program podpory vzdelávania zameraný na to, aby sa práca detí na ulici minimalizovala, stáva sa, že dieťa, ktorého rodina je v obzvlášť ťažkej sociálnej situácii, chodí zarábať na ulicu pred alebo po vyučovaní. Naším prvoradým cieľom však zostáva, aby aj deti z ulice mohli študovať a aby sa neskôr aj vďaka získanému vzdelaniu nemuseli na ulicu vracať. Ide však o dlhodobý proces.

Čo sa stane, ak moje dieťa dokončí školskú dochádzku, alebo sa odsťahuje?

V našom programe sa snažíme o dlhodobú podporu detí vo vzdelávaní a teda spolu s pracovníkmi Aschiany sa snažíme, aby v škole zostali čo najdlhšie. Dieťa môžete podporovať až do skončenia strednej školy, resp. do veku 18 rokov.  Po jej ukončení a vašom ďalšom záujme vám priradíme nové dieťa alebo dieťa, ktoré stratilo podporovateľa. Ak by sa stalo, že sa vaše dieťa počas trvania vašej podpory odsťahuje z Kábulu, alebo z iných dôvodov opustí program, Aschiana navrhne náhradné dieťa počas trvania zmluvy. Deti sa totiž do Kábulu často dostali počas vojny a niektoré sa postupne sťahujú späť do svojich miest a dedín. V prípade, že táto situácia nastane, vždy vás budeme o tom informovať.

Môžem deťom pomôcť aj inak?

Budeme vďační, ak budete „svoje“ dieťa podporovať dlhodobo, to znamená po dobu niekoľkých rokov tak, aby skutočne mohlo úspešne absolvovať potrebné vzdelanie. Spolu s organizáciou Aschiana však oceníme aj podporu formou zaslania financií na nákup kníh, vybavenie výtvarnej dielne, či školské pomôcky pre ďalšie programy Aschiany. Práve vďaka podpore „navyše“ od slovenských darcov sme začiatkom roka 2010 mohli zriadiť knižnicu v centre Aschiany Kote Sangy. Do knižnice sme zakúpili literatúru odporúčanú afganskými učiteľmi v jazyku darí aj v angličtine.